EDB-kvægavl

Følgende fortælles lidt om de enkelte programmers muligheder.
Landbrugselever og -skoler kan få særlige vilkår, hvis de vil benytte programmerne efter skoleopholdet i deres arbejde.
Det samme gælder for skoler og for demoprogrammer til interesserede.
Aftale herom kan ske til aftales med mig – eller man kan henvende sig til forhandleren evt. via E-mail. (Se under forhandler).
Alle programmer er testet for datofunktioner efter år 2000!

  1. Reproduktionsprogram til malkekøer *)
  2. Foderplanlægning *) Dyrlægeudgave
  3. Foderplanlægning – udgave for foderstofforeninger.
  4. Foderbudget for besætningen *)
  5. Slagtekalveprogram *)
  6. Kødkvæg *)
  7. Udvælgelse af avlstyre til kvægbesætningen *)
  8. Styring af markvanding *)

*) Forhandles af Dansk Landbrugs Edb (DLE)
E-mail: D.L.E. – hjemmeside


Linie

Reproduktion – Enkeltdyrskontrol

En besætnings enkelte dyr kan registres med alle relevante data.
Data vedligeholdes med de daglige/ugentlige registreringer af løbninger,
drægtighed, kælvninger, salg, indkøb m.v.
I sundhedsstyringen kan der foretages registrering af hændelser for de enkelte dyr, man
måtte have interesse i at registrere.
I ydelsesstyringen kan resultaterne fra kontrolleringerne registreres.
Det giver mulighed for at sætte de enkelte dyr i fodergruppe/-klasse.
Programmet indeholder mulighed for registrering af 20 brugstyre, der kan
vælges fra listen ved løbning eller ved kælvning.
Alle data kan ændres af brugeren


Registreringsmenuen
Hovedmenuen er af standardtypen med rullegardin-undermenuerDer kan udskrives en lang række styringsudskrifter:

 1. Datalister
  1. Alle køer + løbne kvier.
  2. Ikke-løbne dyr.
  3. Løbne ikke-drægtige dyr.
  4. Drægtige dyr.
  5. 3-ugers hændelser.
  6. Hændelsesoversigt.
  7. Udsatte dyr – Slagtninger – Døde. EU-salg – Avl.
  8. Planlagt udsatte dyr.
  9. Besætningsoversigt – ´besætningsbog´.
  10. Grafisk oversigt.


 2. Reproduktionslisten beregner datoer for goldning og forventet kælvning.
 3. Hændelsesliste 3 uger frem.
 4. Hændelseslister i bestemte intervaller.
 5. Periodevise indberetninger om ændringer i besætning.
 6. Besætningslister af alle slags.
 7. Udsætterlister.
 8. Staldtavler for ydelse, afstamning og kalvetavler.
 9. Beregning af fodergruppe / foderklasse efter ydelse/strategifodring.
 10. I sundhedsstyringen kan der beregnes en lang række udskrifter.
 11. Udskrifter af de enkelte dyrs foderplan.

Når en kviekalv løbes indgår den automatisk i listen over køer.
Når et dyr registreres som solgt til slagtning, kan vægten registreres.
Programmet kan udskrive en liste med beregning af den gennemsnitlige til-
vækst m.v.
EF-salg m. handyrpræmie kan registreres særskilt.

Opdatering 1999 / 2000

Opdatering af reproduktionsprogrammet er klar ultimo 1999 og foretages af forhandleren – Leo Vinther.

Til top


DLE-FODERPLAN * Foderplanlægning – Foderkontrol


  DLE-FODER er et DOS-program, der på en hurtig og enkelt måde kan beregne foderplaner for kvæg. Programmet kan køres fra Windows-95/98
  De enkelte funktioner kan vælges fra hovedmenuen, der er af standardtype med ´rullegardinmenuer´
  Programmet findes i en speciel udgave for dyrlæger og en for foderstofforeninger.

Programmet indeholder følgende moduler:


 1. Foderplanlægning – manuel tildeling


 2. Brugeren bestemmer fodermiddel og mængder i kg eller FE.
  En indbygget funktion til eøgning efter foderkode eller efter navn.
  Søgning efter navn kan ske med blot 2-3 bogstaver i navnet – et vindue viser de fodermidler + nummer, der svarer til søgekriteriet.
  Manuel foderplan
 3. Foderplanen kan optimeres/ afstemmes med kraftfoder – eller det kan vælges manuelt
 4. Den færdige foderplan kan gemmes på disk.
 5. Der kan fremstilles en blanding til TMR med angivelse af antal kg af de enkelte fodermidler. TMR-blandingen kan lægges ind i tabellen over foderanalyser.
 6. I udskriften beregnes mineralstofbalancen med forslag til mineralblanding.


  Foderplanlægning – optimeret tildeling.

  • Der kan beregnes 1-5 forskellige foderplaner med hver sin foderstyrke.
  • Brugeren vælger de fodermidler, der anvendes i besætningen.
  • Programmet optimerer de enkelte foderplaner (efter SIMPLEX-metoden).
  • Der er indlagt begrænsninger for FE, PBV, AAT, tyggetid, foderfylde, CVT osv.
  • Brugeren kan indsætte frit sætte faste mængder for de enkelte fodermidler.
  • Brugeren kan indlægge max. og min. begrænsninger for de enkelte fodermidler.
  • Efter beregningerne kan resultatet gemmes på disk – eller der kan foretages omvalg af alle begrænsninger.
 7. Valg mellem fodermiddeltabel med standardanalyser eller egne fodermidler (o. 30 analyser)
 8. Beregning af foderbeholdninger.


  • I et beregningmodul kan rumfanget af de enkelte foderlagre beregnes.
  • Til hver beholdning kan tilknyttes et bestemt fodermiddel med tilhørende analyser.
  • Foderbeholdingen kan anvendes i budgetmodulet.
 9. Database med foderanalyser på ca. 230 fodermidler.
 10. Egen foderliste med egne foderanalyser – 15-20 stk.
 11. 1-dags- foderkontrol for malkekvæg.


  • Foderkontrollen kan valgfrit sammenlignes med den aktuelle foderplan.
   Brugeren vælger fodermidlerne, der anvendes og indtaster mængderne, der anvendes dagligt i besætningen.
  • Efter registrering af dyreantal, antal goldkøer, daglig ydelse m.v., beregnes nøgletal for fodringens effektivitet.
  • Foderkontrollen kan gemmes på disken og genbruges. 12. Foderbudgetberegning.

  • Et simpelt modul kan beregne anvendt foder i et givet antal dage.
  • Der beregnes Fe, kg foder , foderanalyse m.v. 13. Opdatering 97/98.

  • Brugeren kan oprette sin egen private fodertabel med indtil 20 fodermidler – en privat tabel.
   Der kan skiftes mellem norm-planen og den private tabel.
   Manuel foderplanlægning foretages på samme måde som i et regneark , hvor der ud for de enkelte fodermidler angiver mængder i kg eller fe.
   Planen kan afstemmes med en foderblanding som i normplanen.
   Ved optimering af foderplaner eller ved 1-dags-foderkontrol anvendes kun de fodermidler, der er valgt eller indtastet i den private fodertabel. Det giver en meget enklere indtastning, når der blot skal vælges mellem nogle få fodermidler.


 14. Opdatering 2000

  Opdatering 2000 er klar efterår 2000, når de nye tal for foderanalyser 2000 foreligger fra Landskontoret.
  Foruden nyere foderanalyser er der sket ændringer på:
  a) Opdatering af foderbehov.
  Overførsel
  b) Mulighed for overførsel af analysetal fra foderblandinger fra de landsdækkende firmaer – DLG – KFK – P. Hedegaard og Hornsyld Købmandsgård (den sidste efter ønske fra området.)

  De færdige foderblandinger kan overføres til normplanen og derfra til brugerens egen fodertabel.

  Det er ikke muligt at medtage tal fra Den lokal Andel, da foderblandingerne her kan variere efter lokale ønsker.
  c) I den manuelle foderplan kan man med et enkelt tastetryk skifte mellem visning af indhold i g/Fe eller i g/kg tørstof.
  d) Den økologiske del af planen er ændret, så den følger de nye regler, hvor ØKO-andelen beregnes ud fra de tildelte mængder tørstof – mineralstofferne udelades. Andelen vises i diverse udskrifter. Andelen beregnes i alle dele af foderplanen – også i effektivitetskontrollen.
  e) Skemaet i den “private” del er gjort større så der kan vises flere fodermidler end tidligere.  Opdatering 2001/ 2002

  I dyrlægeudgaven er analyser fra DLG, KFK og Hedegaard flyttet til standardtabellen, hvilket gør det muligt at anvende dem direkte fra planen standardplanen. Der er i denne udgave ca. 370 pladser til fodermidler med tilhørende analyser.
  Kunde-foderplaner.
  Man kan oprette kunder under telefonnumre. Hver kunde får tildelt sin egen fodermiddeltabel, hvor der kan overføres fodermidler fra standardtabellen. Hver fodermiddel kan tilpasses brugerens egne analysetal.

  Manuel foderplan fortages i et regnearklignende system, hvor alle fodermidler vises på en enkelt side. Der kan valgfrit indtastes antal kg eller Fe. Planen kan afstemmes på det sidste fodermiddel som normalt.
  I optimeringsdelen vælges kun mellem brugerens egne fodermidler.
  Private fodertabel
  hører til landmandsudgaven. Her oprettes besætningens egen fodermiddeltabel, hvor der kan indlægges op til 20 fodermidler.
  Foderplanlægning og endagsfoderkontrol sker på et enkelt skærmbillede, hvor alle fodermidler vises.
  I dyrlægeudgaven oprettes en separat lokal fordermiddeltabel, der oprettes under kundens telefonnummer. Efter overførsel fra standardtabellen kan analyserne tilrettes specifikt for vedkommende landmand.


  Opdatering 2003/ 2004  Der er gennemført en række ændringer og tilføjelser i programmet efter ønsker fra brugerne.
  Foderanalyserne er ført ajour etc.

Til top

Nyhed! – Foderbudget – Produktionsstyring


  I samarbejde med fagfolk er der udviklet et helt nyt program, der kan anvendes dels som et selvstændigt program, dels som et modul til DLE-FODER.
  Hensigten med programmet er at planlægge fodring af kvægbesætningen 1-1,5 år frem og beregne nødvendigt grovfoderareal for at dække besætningens foderbehov.
  Ved start af budget for en ejendom overføres først fodermidler fra den tabel, der anvendes i foderplanlægningen.
  De overførte fodermidler kan redigeres på sædvanlig vis.
  Programmet beregner automatisk forventede nettoudbytter, der kan ændres af brugeren i løbet af budgetperioden.
  Planlægning af fodringen sker månedsvis i et regnearkslignende skema, hvor der er 6 fodergrupper.

  Figur 1

  Månedstallene kan overføres til den følgende måned.
  Der kan med et enkelt tastetryk vises en analyse for den enkelte gruppe.
  I forbindelse med programmet er tilføjet et modul til be ing af rumfang og foderindhold for de foderbeholdningerne, der er på den pågældende ejendom.
  Foderbeholdningerne kan sammenlignes med forbrug af foder fra budgettet.

  Figur 2
  Brugeren kan løbende foretage korrektioner i planen.
  Der kan beregnes arealbehov og procentisk forhold.
  Der kan oprettes et vilkårligt antal budgetter, der hver forsynes med eget navn.

  Programmet er under afprøvning hos brugere af foderprogrammet.

  I sommeren 98 er tilføjet en beregning af samlet pris for det anvendte
  foder.
  Desuden er tilføjet beregning over PBV – balancen – total og pr. fe.
  Denne beregning har relation til de intentioner, der ligger bag vedtagelsen af Vandmiljøplan II m.h.t. bedre styring af kvælstoffet fra husdyrbesætninger.


Til top

Slagtekalve-produktion

Programmet er beregnet til styring af slagtekalveproduktion – (DANSK KALV) og indeholder de faciliteter, der kræves af myndighederne for registrering af kvæg.
Datoberegningerne er forberedt og testet for årtusindskiftet som de øvrige programmer.


Hovedmenuen med rullegardinmenuer:
REGISTRERING * REDIGERING * VIS * ADMINI-stration * SYSTEM * Afslut


 1. Registrering

  1. Registrering af nye dyr
  2. Udsætning af dyr – Slagtninger. Døde. EU-salg. Salg til avl.
  3. Boksregistrering – flytning
  4. Vejninger
  5. Sygdomsbehandling
  6. Oprettelse af modtagerliste
  7. Oprettelse af leverandørliste


 2. Rette- menuen

  • Redigering af alle data – annullere udsætninger m.v.


 3. VIS- menuen

  1. Dyreoversigt
  2. Slagtede dyr i optalt besætningsvis.- Grafisk oversigt.
  3. Tilvækst fra fødsel til indkøb – Grafisk oversigt.
   Tilvækst
  4. Udsatte dyr. Slagtninger m. slagtedata.
  5. Boksvis udskrift – Vejeresultater – Alarmudskrifter for ældre dyr.
  6. Udskrift af indkøbte og solgte dyr i en valgt periode – jfr. ny indberetningspligt om besætningen.
  7. Medicinforbrug
  8. Besætningsliste – bog
  9. Periode indberetning om ændringer i besætningen.
  10. m.fl. …


 4. Administration

  1. Hente data fra tidligere år
  2. Gem og hent sikkerhedskopier af data
  3. Hente data fra diskette
  4. Sortering efter nr., alder, CHR-nummer m.v.
  5. Årsafslutning, hvor levende dyr overføres til det nye år.
   Data fra gamle år bevares og kan hentes igen.

 5. System
  1. Hente data fra tidligere år
  2. Gem og hent sikkerhedskopier af data
  3. Hente data fra diskette
  4. Årsafslutning

 6. Opdatering efterår 98 indeholder følgende tilføjelser:
  1. Ved overflytning af dyr til anden boks medtages dato for indsætning for lettere identifikation af dyret.
  2. Der medtages flere typer medicin. Hvis andre navne ønsker, kan det lade sig gøre – brugeren kan ikke ændre det på egen hånd.
  3. Der er tilføjet en udskrift af de dyr, der er indgået i besætningen i en alder på under 50 dage.
  4. .. åben for brugerønsker.


 7. Opdatering efterår 99 indeholder følgende tilføjelser:

  1. Fejlindtastninger kan slettes helt.
  2. Ved rettelser af slagtedata kan der søges på dyrenummer.
  3. Programmet kan nu styre Dansk Kalv, Ministerkalv og kalve udenfor mærkningsordningen samtidigt.
  4. Dyreliste og periodeliste over tilgang/afgang i besætningen kan dirigeres til harddisken. Filen kan anvendes i regneark eller ved elektronisk overførsel af data.
  5. Der kan beregnes racestatistik for tilvækst.
  6. Beregning af forventede leverancer 3 – 7 måneder frem.


 8. Opdatering januar 2001 indeholder følgende tilføjelser:

   Der er tilføjet følgende siden sidste opdatering:

  1. Der er indsat en ny ordning DC – Danish Crown – med data fra kontrakten.
  2. Der er tilføjet et menupunkt under rettelse – flytning mellem DK-FM og DC-ordningen.
  3. Under Rettelser er der indlagt et nyt punkt: Fejlliste. Den opfanger dyr, der ikke opfylder kravene til diverse mærkningsordninger mht. alder v. indsættelse eller er blevet “for gamle”.
   Hensigten er at opfange evt. fejlindtastninger eller manglende registrering af udsættelse.
  4. Der kan søges efter nummer ved rettelser af slagtedata – herunder datoen.
  5. Under Periode-udskrifter er tilføjet mulighed for at dirigere listen til disk – sorteret efter CHR- nummer. Det giver lister i samme rækkefølge som de, der modtages fra Fødevareministeriet.
  6. Under et menupunkt – Statistik over udsatte dyr optælles antal dyr leveret under DK, FM, DC, UK og antal dyr, der ikke opfyldte kravene til diverse ordninger. Opnåede præmieringsordninger optælles.
   Der udskrives en liste til disk over de enkelte udsatte dyr, med påtegning af diverse præmieringsordninger, – slagte- handyr- og kalvepræmie, national konvolut.
   Statistikken kan optælles i en valgt periode.
   Tidligere års data kan behandles på samme måde.
   Sorteres efter CHR-nummer fås samme rækkefølge som Fødevareministeriets lister.
  7. Under SYSTEM-oplysninger kan tilføjes en ønsket vægt ved levering.
   Den oplysning bruges af en ny udskrift, der kan udskrive en liste over datoen for forventet slutvægt.
   Udskriften er beregnet til dyr udenfor mærkningsordningerne.

  Opdatering dec. 2002
  I programmet er fjernet de ordninger, der er udgåpede – miniskerkalv og DK.
  Der er kun en ordning – Dansk Kalv/Danish Crown.
  Statistikken er ájourført og forbedret efter brugerønsker.
  Et nyt modul er indbygget – Slagterianmærkninger, der kan registreres fra punktet Sundhed i registreringsmenuen – eller fra Bladre/rettedelen – slagterianmærkning. Der kan registreres max. 3 forskellige anmærkninger.
  I 3 udskrifter beregnes hyppigheden:

  • I de CHR-opdelte slagtninger.
  • I Udsatte dyr – punkt 7 – optælles de racevis.
  • I Udsatte dyr – punkt 8 – optælles de enkelte lidelser.
  1. Der kan trækkes udskrifter til printer, skærm og harddisk over afgåede dyr i CHR-orden, som på de lister, man modtager fra Fødevareministeriet. Det letter kontrollen med skemaet..
  2. Der er ændret i visse udskrifter vedrørende hvilke oplysninger, der vises – efter ønske fra brugere.

  Til top

  Kødkvægprogram

  Registrering foregår som ved reproduktions-programmet.
  Programmet indeholder stort set de samme muligheder for styringslister vedrørende reproduktionsprogrammet.
  Programmet er beregnet til styring af kødkvægproduktion.
  Datoberegningerne er forberedt og testet for årtusindskiftet som de øvrige programmer.

  Hovedmenuen med rullegardinmenuer:

  REGISTRERING * REDIGERING * VIS * ADMINIstration * SYSTEM * Afslut


  1. Registreringsmenuen.

   • Registrering af enkeltdyr
   • Registrering af løbninger, drægtighed, kælvninger, salg til slagtning, eksport m.v.
   • Sundhedsstyring.
   • Registrering af sælgere og modtagere af udsatte dyr.
   • Tyreliste – brugstyre.
   • Vejninger af moderdyr.
   • Registrering af afkom (max.12 generationer)

  Afkomsdata
  Eksempel på afkomsdata.


 9. Redigeringer

  • Redigering af alle data på de enkelte dyr m.v.
  • Rette i data for udsætning.
  • Redigering af data for leverandører og sælgere.
  • Redigering af vejedata.

  Hovedmenu

 10. VIS- udskriftmenu

  • Dyreoversigt – tyre, køer, drægtighed, 3 ugers hændelsesliste m.v.
  • Ungdyr – tyre, kvier, 200 dages vægt
  • Periodeindberetning om indgåede og afgåede dyr.
  • Reproduktionsliste – kælveliste
  • Udsatte dyr. Slagtninger m. slagtedata.
  • Staldtavler.
  • Vejedata.
  • Afkomsdata.
  • Sundhedslister.
  • Statistik for anvendelse af tyre i besætning.

  Vejning

  Eksempel på vejeliste


 11. Administrationsmenu

  • Sikkerhedskopiering – årsopgørelse m.v.
  • Hente data fra tidligere år.
  • Hente data fra diskette.


 12. Systemmenu – faste data.

  • CHR-nr, race, dato for udskrifter, printertype.
  • Transpondernr. – hvis ja: Søgning på transpondernr eller dyrenummer.
  • Supplerende øremærke – hvis Ja – evt. søgning på supplerende øremærke.
  • EU-tilskud i kr./dyr.


 • Opdatering 98:

  1. Udskrift af besætningsliste med tilgang/afgang, aftager og modtager m.v.
  2. Udskrift af ændringer i besætning i en bestemt periode.
  3. Dyreliste kan dirigeres til disken for anvendelse af data i
   f.eks. tekstbehandling, regneark eller for elektronisk forsendelse af data via E-mail.
  4. åbent for brugerønsker…

  Til top

  Udvælgelse af avlstyre til besætningen

   Programmet indeholder en database med ca. 5-600 tyre fra 4 racer med ca. 35 sæt tal for indekser, avlsværdital m.v.
   Der kan vælges at arbejde med en enkelt race.

    Værdital

   Hovedvægten i programmet er lagt på sortering af tyrene i prioriteret rækkefølge efter kriterier, der er udvalgte af brugeren.
   Der kan sorteres på alle kriterier – efter indekser, stambogsnummer, navn, fader og morfaders navne, efter en eller flere af de 21 avlsværdital, der er indlagt i programmet.
   Sorteringskombinationerne er astronomiske.
   Der kan udskrives HIT-lister og lister med tyre med defekter etc.

    Søgning

   De enkelte sorteringer sker lynhurtigt – under 1 sekund at sortere 600 – 800 tyre i rækkefølge.


   Køer fra egen besætning kan registreres sammen med ønskede avlsværdimål for afkommet, så der kan udvælges tyreforslag til den enkelte ko i besætningen.

   Der kan vælges 1 eller flere hundyr til udførelse af beregning af tyreforslag. Listerne udskrives i sorteret orden.
   Brugeren bestemmer, hvor mange tyreforslag, der skal udskrives.


   Der kan oprettes en brugerliste, dvs. en liste, hvor brugeren overfører de tyre, der har interesse.
   Med en personlig tyreliste er det lettere at vedligeholde data.